Item #45852 雕龙碑史前彩陶Diaolongbei Shiqian Caitao (Prehistoric Painted Pottery of Diaolongbei). 北京画中画文化艺朮交流中心编 湖北省襄樊市炎黄文化研究会, 王杰主编. 王仁湘 王仁湘, 王杰., Renxiang Wang, Jie Wang, Hubei Sheng Xiangfan Shi yan Huang wen hua yan jiu hui., Beijing hua Zhong hua wen hua yi shu jiao liu zhong xin.

雕龙碑史前彩陶
Diaolongbei Shiqian Caitao (Prehistoric Painted Pottery of Diaolongbei)

Item #45852
ISBN: 750101745x

Price: $65.00

See all items in Archaeology, Ceramics